Statut fundacji

STATUT FUNDACJI NOVO

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji NOVO

według stanu na dzień 10 czerwca 2021 r.

 

 

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja NOVO zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez fundatora Dorotę Nowakowską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 kwietnia 2019r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Wioletty Majchrzak w Poznaniu rep. A. numer 3602/2019 działa na podstawie przepisów polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r . o fundacjach ( tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. nr 46. Poz. 203 ze zm.)

 2. postanowień niniejszego Statutu.

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

 2. Fundacja może używać pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i wskazującym siedzibę.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.


§3.

 1. Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

 

§4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie , jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą.

 4. Fundacja jest organizacją pozarządową i może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

§5.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 2. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji .


Rozdział II 
Cele i zasady działania Fundacji


§6.

Celem Fundacji jest: 

 1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i demoralizacją, poprzez przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi, oraz wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego poprzez odkrywanie talentów i mocnych stron, wspieranie rozwoju zainteresowań, budowanie pewności siebie, poczucia wartości, kreowanie charakteru i własnego systemu wartości;

 2. Przeciwdziałanie przestępczości w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 4. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom potrzebującym i w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 6. Działanie na rzecz rozwoju rodziny i rodzicielstwa oraz budowania silnych i zdrowych relacji rodzinnych, więzi bliskości, wzajemnego szacunku i życia na bazie porozumienia bez przemocy, dialogu motywującego i pozytywnej dyscypliny:

 7. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 8. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 9. Wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień, poprzez organizowanie zajęć artystycznych i sportowych;

 10. Pomoc w pokonywaniu trudności w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych i innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej;

 11. Pomoc rodzicom w przezwyciężaniu problemów wychowawczych i pokonywaniu sytuacji kryzysowych;

 12. Tworzenie programów społeczno – edukacyjnych służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury i nauki, współpracy międzynarodowej, ekologii oraz wspierających w zdrowym funkcjonowaniu i pełnym rozwoju każdego człowieka;

 13. Prowadzenie i wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie innych grupowych i indywidualnych form pomocy, edukacji psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 14. Aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania patologii społecznej w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym;

 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie programów psychoprofilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców, umożliwiających im nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;

 16. Wzbogacanie form organizacji czasu wolnego i wypoczynku, a w szczególności:

 1. propagowanie zdrowego stylu życia;

 2. propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,

 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 4. organizowanie rekreacji i wypoczynku śródrocznego, zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży;

 1. Inicjowanie i organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mających na celu integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej;

 2. Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka poprzez integrowanie ich z osobami z niepełnosprawnością, a także z osobami w podeszłym wieku;

 3. Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, w szczególności poprzez przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu i aktywizację tych osób ;

 4. Propagowanie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, sportu i edukacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu problematyki społecznej , wydawania publikacji,

 5. Podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa publicznego;

 6. Działalność charytatywna i dobroczynność;

 7. Ochrona i promocja zdrowia; 

 8. Działalność kulturalna;

 9. Promocja i organizacja wolontariatu.

 10. Fundacja prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność użyteczną w sferze zadań publicznych zadań publicznych określonych w art.4, ust. 1, ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

§7.

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Wspieranie, zakładanie i organizowanie poradni pomocy psychologiczno – terapeutycznej, placówek szkoleniowych, świetlic, ośrodków terapeutycznych, szkół, kawiarni, klubów i innych ośrodków służących realizacji celów Fundacji;

 2. propagowanie właściwych społecznie postaw poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach itp., 

 3. prowadzenie kursów szkoleniowych, warsztatów, i innych form propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu określonego w celach Fundacji;

 4. Organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, wykładów, korepetycji, wystaw, warsztatów, zajęć, kursów, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek, kolonii, półkolonii, zajęć opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – kulturalnych oraz obozów wakacyjnych i krajoznawczych,

 5. Organizowanie zajęć, spotkań i kursów dla osób starszych lub niepełnosprawnych,

 6. organizowanie imprez masowych, koncertów, festiwali, przeglądów wokalno-instrumentalnych i filmowych oraz innych przedsięwzięć artystycznych zbieżnych z celami Fundacji, 

 7. organizowanie zawodów sportowych, zajęć sportowych, amatorskich klubów sportowych, 
  organizowanie obozów, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 

 8. wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, 

 9. produkowanie filmów, audycji, programów telewizyjnych, programów dokumentalnych, nagrań audio, muzyki, nagrań z koncertów zbieżnych z celami Fundacji, 

 10. wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji zbieżnych z celami Fundacji w formie drukowanej, elektronicznej, dźwiękowej i internetowej, 

 11. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji, 

 12. dystrybucja literatury chrześcijańskiej i świeckiej służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży, 

 13. organizowanie i świadczenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz osób potrzebujących, w szczególności rodzin wielodzietnych, wdów, samotnych matek, niepełnosprawnych, sierot, uzależnionych, bezdomnych oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także działania na rzecz wyrównywania szans tych osób,

 14. organizację punktów pomocy doraźnej, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom ubogim oraz potrzebującym. 

 15. Udzielanie wsparcia merytorycznego i finansowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, jak również współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i innymi instytucjami publicznymi,

 16. Inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji,

 17. Organizację szkolnych i pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym w szczególności z zakresu rozwoju osobistego, społecznego, emocjonalnego, pomocy psychopedagogicznej, terapeutycznej oraz zajęć o charakterze popularno – naukowym,

 18. Organizację i prowadzenie biura, biblioteki, sal szkoleniowych i innych służących realizacji celów Fundacji;

 19. Organizowanie różnego rodzaju zbiórek na finansowanie celów statutowych fundacji, w szczególności pomocy dzieciom, młodzieży osób starszych i niepełnosprawnych,

 20. Organizowanie imprez charytatywnych,

 21. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów Fundacji,

 22. Finansowanie pomocy dzieciom i młodzieży zdolnej oraz finansowanie pomocy młodzieży i dzieciom chorym, uzależnionym i z różnego rodzaju brakami oraz rodzajami dysfunkcji i niepełnosprawności

 23. Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów

 24. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,

 25. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych

 26. Organizowanie imprez charytatywnych

 27. Tworzenie , organizowanie, prowadzenie i finasowanie programów prospołecznych dotyczących:

  1. działań edukacyjnych , kulturalnych i terapeutycznych wspomagający prawidłowy rozwój emocjonalny , społeczny i osobowy poszczególnych osób tworzących rodzinę;

  2. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom i rodzinom w kryzysach;

  3. kształcenia ustawicznego dorosłych;

  4. opieki nad dziećmi i młodocianymi wychowującymi się w środowiskach zagrożonych przestępczością;

  5. tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej rodzicom i dzieciom;

 1. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami

krajowymi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi trudniącymi się działalnością na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych , edukacyjnych i społecznych

 1. Pozyskiwanie środków w funduszy Unii Europejskiej w zakresie realizacji celów Fundacji

 2. Realizację długoterminowych projektów mających na celu readaptację społeczną i zapobieganie powrotów do przestępczości

 3. Finansowanie i organizowanie:

a) warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, tanecznych, filmowych i fotograficznych

b) imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjno -sportowych, popularnonaukowych, w tym: spektakli, koncertów, projekcji filmów, przeglądów, plenerów i pokazów:

c) kursów i szkoleń.

 1. Działalność promocyjną , impresaryjną i producencką.

 2. Współpracę z szkołami, ogniskami i zespołami artystycznymi oraz organizacjami działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

 3. Bezpośrednią współpracę z mediami: prasą, radiem i telewizją.

 

2. Działalność statutowa Fundacji może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny.


§8.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną lub tożsamą z jej celami, a także być członkiem organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

§9.

Fundacja może prowadzić działalność statutową w zakresie:

1. 18.11.Z - drukowanie gazet,
2. 18.12.Z - pozostałe drukowanie,
3. 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
4. 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi,

5. 58.11.Z – wydawanie książek,
6. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
7. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
8. 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
9. 69.10.Z – działalność prawnicza,
10. 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
11. 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
12. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13. 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
14. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

141. 79.12.Z- działalność organizatorów turystyki,
15. 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
16. 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
17. 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
18. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
19. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
20. 85.10.Z – wychowanie przedszkolne,
21. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

22. 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
23. 85.59.A – nauka języków obcych,

23. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
24. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
25. 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
26. 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana,
27. 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
28. 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
29. 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
30. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
31. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana,
31. 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
32. 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

33. 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych

34. 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
35. 94.91.Z - działalność organizacji religijnych,
35. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 

§10.

W ramach realizacji celów statutowych, Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

 

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji


§11.

1. Mienie Fundacji stanowią środki finansowe w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), a także mienie ruchome w postaci laptopa Asus model F541NA-GQ214T o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jako fundusz założycielski Fundacji wniesiony przez Fundatora, a także inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Majątek Fundacji pochodzić będzie w szczególności z:

 1. funduszu założycielskiego,

 2. nabytych przez fundację w toku jej działania: nieruchomości, ruchomości oraz innych praw majątkowych i środków finansowych, w tym pochodzących z majątku fundacji,

 3. darowizn, spadków, zapisów,

 4. dotacji i subwencji oraz grantów,

 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami,

 6. dochodów z innych wpływów, w tym w szczególności z funduszy europejskich

 7. grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej.

 

§12.

1 . Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. 

 

§13.

 1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów..

 2. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że przyjęcie spadku przez Fundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy  jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 3. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.

 4. Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. 
Organy Fundacji

§14.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji Novo i Rada Fundacji

 

§15.

 1. Zarząd Fundacji składa się z czterech osób, używających tytułów Prezesa Zarządu i 3 Członków Zarządu. 

 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

 3. Zarząd Fundacji powoływany jest i odwoływany przez Fundatora. 

 4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

 5. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu mogą być wielokrotnie powoływani na swoje stanowiska. 

 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia. W przypadku nieodpłatnego pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów. 

 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, 
  b) odwołania ze składu Zarządu, 
  c) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej , 
  d) śmierci

 

§16.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji. 
b) realizacja celów statutowych, 
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 
d) uchwalanie planów finansowych i regulaminów obowiązujących w Fundacji, 
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
f) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów, 
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. 
3. Posiedzenia Zarząd u odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu środków komunikowania się na odległość. 
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomione wszystkie osoby wchodzące w skład Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną. 
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
7. Zasady zatrudnienia i wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu ustala Fundator. Umowy z Prezesem Zarządu i Członkami Zarządu dotyczące zatrudnienia i wynagradzania zawierane są przez pełnomocnika ustanowionego przez Fundatora .

§ 17.

1.Oświadczenie woli w imieniu Fundacji Novo we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji Novo

§ 171

 1. Rada Fundacji składa się od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

 2. Kadencja Rady trwa 5 lat. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani. 

 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.

 4. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

 5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów. 

 6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone stacjonarnie lub z wykorzystaniem urządzeń środków porozumiewania się na odległość.

 7. Protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub dokumentowej. 

 8. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz Fundator.

 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 10. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. 

 11. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.

 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych. 

 2. Prowadzenie innych czynności w zakresie kontroli i nadzoru prac Fundacji. 

 3. Badanie stanu majątkowego Fundacji. 

 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu. 

 5. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

 6. Wyrażanie opinii w sprawach przestawionych przez Zarząd lub Fundatora . 

 

§ 18.

 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister pracy i polityki społecznej

 

§ 19.

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o zlikwidowaniu Fundacji podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby powołane przez Fundatora. 

 3. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.

 4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele określone w postanowieniach Statutu.

 

§ 20.

1. Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego rejestru Sądowego

2. Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji

 

 

Niniejszy Statut został ustalony w dniu 10 czerwca 2021 r. w Poznaniu przez Fundatora Fundacji Novo Dorotę Nowakowską, która została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26.04.2019r. w Kancelarii Notarialnej notariusza Wioletty Majchrzak w Poznaniu rep. A Nr 3602/2019 

 

Jak możesz przekazać wsparcie dla fundacji arrow
Lubisz pomagać i zastanawiasz się co właściwie mógłbyś zrobić?
Z nami masz wiele możliwości wyrażania dobra.
Wesprzyj nas, a przez nas innych.
Copyright © 2019 novo Fundacja